Sunday, January 31, 2010

Trận Hải chiến Hoàng Sa theo tài liệu của Chánh Phủ VNCH -A

TinParis. Một thân hữu có gởi đến chúng tôi tài liệu về trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19.01.1974 của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng tố cáo Trung Cộng xâm lăng nước Việt Nam trước công luận Quốc Tế. Ngay đến Liên Xô cũng phản đối , và đòi đưa vấn đề nầy ra trước Liên Hiệp Quốc. Trong lúc đó thì Cộng Sản Bắc Việt thì lặng im thin thít, không dám hé môi.
Chúng tôi xin tóm lược và trình bày một vài dữ kiện trong quyển " bạch thư nầy của VNCH " trong 2 kỳ. Mong quý đọc giả phổ biến rộng rãi tài liệu nầy (việt- anh ngữ ) để cho mọi người hiểu rõ thêm bộ mặt bán nước của CSVG , dâng biển đất cho Trung Cộng.


Trận Hải chiến Hoàng Sa theo tài liệu của Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa