Sunday, August 8, 2010

Nguyễn mộng Giác , và Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ in sach tai VN
TinParis. Đây là chứng cớ cho thấy Nguyễn mộng Giác , và Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ có liên hệ văn hóa chặt chẽ với Việt Cộng khi chúng chịu in sách và bán sách cho " 2 văn sĩ nằm vùng nầy " .

http://www.tinparis.net/thoisu/2008_08_19_TranDaiSyNguyenMongGiac.html